Digitalnyklub

Zmluvné podmienky

participácie na projekte Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

PREAMBULA

 • Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „Digitálna koalícia“).
 • Digitálna koalícia realizuje národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“, ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „Projekt“).
 • Vzhľadom na to, že cieľom Projektu je zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe, budú oprávnenými účastníkmi Projektu práve seniori a pracovníci verejnej správy z cieľových skupín ďalej popísaných v týchto Zmluvných podmienkach (ďalej ako „Účastníci“).
 • Keďže cieľových skupín Projektu je viacero a zaradenie osôb medzi oprávnených Účastníkov je komplexný proces, upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré v priebehu tohto procesu vzniknú medzi Digitálnou koalíciou a jednotlivými Účastníkmi práve tieto zmluvné podmienky (ďalej len „Zmluvné projekty“; Účastník spoločne s Digitálnou koalíciou budú označovaní aj ako „Zmluvné strany“).

Článok 1 Predmet úpravy a účinnosť Zmluvných podmienok

 • Zmluvné podmienky dopĺňajú zmluvný vzťah, ktorým je Zmluva o participácii na projekte Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (ďalej len „Zmluva“), a ktorý vznikne medzi Digitálnou koalíciou a Účastníkom registráciou na portáli digitalnekurzy.sk, alebo www.digitalnyklub.sk. Registrácia je zároveň prvým krokom zaradenia záujemcu o vzdelávanie v Projekte medzi oprávnených Účastníkov Projektu.
 • Zmluvné podmienky sú účinné od 1.11.2022.

Článok 2 Kontaktné údaje Digitálnej koalície

 • Digitálnu koalíciu môžete kontaktovať telefonicky, písomne, alebo e‑mailom.

Telefónne číslo: +421 905 233 444

Adresa: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

E‑mailová adresa: office@digitalnakoalicia.sk

Článok 3 Zmluva

 • Dokončením registrácie na portáli digitalnekurzy.sk, alebo www.digitalnyklub.sk za účelom účasti na Projekte je medzi Účastníkom a Digitálnou koalíciou uzavretá Zmluva.
 • Predmetom Zmluvy je povinnosť Účastníka poskytnúť Digitálnej koalícii všetky údaje potrebné na overenie oprávnenosti účasti na Projekte, ktoré sú špecifikované v Zmluvných podmienkach a dodržiavať pri účasti na vzdelávacích aktivitách Projektu podmienky upravené v Zmluvných podmienkach.
 • Oproti záväzku účastníka stojí povinnosť Digitálnej koalície umožniť Účastníkovi participáciu na vzdelávacích aktivitách Projektu, ak splní podmienky participácie uvedené v Zmluvných podmienkach a tiež povinnosť nakladať s poskytnutými údajmi Účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
 • Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu, automaticky však zanikne po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity Účastníka na vzdelávacej platforme Projektu.
 • Ak žiadajúci záujemca nespĺňa podmienky participácie na Projekte, v dôsledku čoho mu v zmysle ustanovení odseku 5.5. Zmluvných podmienok nevznikne nárok na účasť v Projekte, zaniká Zmluva po uplynutí 14 dní od oznámenia o nesplnení podmienok záujemcovi; ak záujemca v súlade s ustanoveniami odseku 5.6. Zmluvných podmienok požiada Digitálnu koalíciu o preskúmanie výsledkov overenia, zaniká Zmluva momentom doručenia potvrdenia nesplnenia podmienok participácie na Projekte.
 • Účastník môže od Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu až do začatia prvého vzdelávacieho kurzu, a to prostredníctvom e‑mailovej správy zaslanej na e‑mailovú adresu Digitálnej koalície, ktorej prijatie Digitálna koalícia Účastníkovi bezodkladne potvrdí rovnakým spôsobom, alebo v písomnej forme zaslaním odstúpenia na adresu Digitálnej koalície. V odstúpení od Zmluvy Účastník uvedie svoje identifikačné údaje.
 • Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením Digitálnej koalícii, prípadne uplynutím lehoty pre vyzdvihnutie zásielky na pošte.
 • Digitálna koalícia je oprávnená kedykoľvek vypovedať túto Zmluvu s jednomesačnou výpovednou dobou a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede Účastníkovi, prípadne uplynutím lehoty pre vyzdvihnutie zásielky na pošte.

Článok 4 Základné informácie o Projekte

 • Cieľom Projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností Účastníkov prostredníctvom komplexnej vzdelávacej IT platformy prevádzkovanej Digitálnou koalíciou. Pre overenie tejto vzdelávacej platformy Digitálna koalícia pre oprávnených Účastníkov organizuje aj prezenčné a dištančné školenia s lektormi a súčasne ponúka vzdelávací obsah formou samoštúdia cez internet (e‑learning).
 • Oprávnenými Účastníkmi sú:
 1. zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov;
 2. invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (teda osoby mladšie ako 65 rokov s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom);
 3. seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda osoby staršie ako 65 rokov);
 4. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Článok 5 Registrácia

 • Prvým krokom vedúcim k účasti na vzdelávaní v rámci Projektu je (i) absolvovanie krátkeho kurzu spojeného s jednoduchým testovaním a (ii) následná registrácia záujemcu o vzdelávanie na portáli digitalnekurzy.sk, alebo www.digitalnyklub.sk.
 • Krátky kurz spojený s jednoduchým testovaním a registračný formulár sú spoločné pre účasť na Projekte a tiež pre účasť v súťaži Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe, ktorú organizuje Digitálna koalícia. Pre účasť na Projekte je potrebné v rámci registračného formulára zaškrtnúť zaškrtávacie pole vyjadrujúce záujem o účasť na Projekte.
 • V registračnom formulári musí záujemca uviesť:
 1. identifikačné údaje, teda meno a priezvisko (prípadne titul) a dátum narodenia;
 2. kontaktné údaje, teda adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a prípadne aj e‑mail;
 3. príznak špecifikujúci cieľovú skupinu, do ktorej záujemca patrí;
 4. údaje o schopnostiach a preferenciách záujemcu, teda na základe odhadu vybratú úroveň digitálnych zručností záujemcu, preferované kurzy a školiace miesto.
  • Po vyplnení a odoslaní registračného formulára Digitálna koalícia zabezpečí overenie zadaných údajov, teda overí, či konkrétny záujemca spĺňa podmienky participácie na Projekte na základe uvedených údajov a zvoleného príznaku cieľovej skupiny oprávnených Účastníkov.
  • Ak konkrétny záujemca spĺňa podmienky participácie na Projekte, bude zaradený do databázy oprávnených Účastníkov a na telefónne číslo (a/alebo e‑mail) uvedené pri registrácii mu budú zaslané prístupové údaje na vzdelávaciu platformu Projektu a vznikne mu nárok na účasť na vzdelávaní v Projekte.
  • Naopak ak záujemca nespĺňa podmienky participácie na Projekte, nebude zaradený do databázy oprávnených Účastníkov a nevznikne mu nárok na účasť na vzdelávaní v Projekte, o čom bude informovaný prostredníctvom e‑mailu alebo SMS.
  • Ak záujemca považuje odmietnutie zaradenia do databázy oprávnených Účastníkov za nesprávne, môže Digitálnu koalíciu do 14 dní požiadať o preskúmanie výsledkov overenia. Digitálna koalícia môže po preskúmaní žiadosti záujemcu zaradiť do Databázy, alebo potvrdiť, že záujemca nespĺňa podmienky participácie na Projekte, o výsledku preskúmania bude záujemca informovaný prostredníctvom e‑mailu alebo SMS a v prípade zaradenia záujemcu do databázy oprávnených Účastníkov mu budú zaslané aj prístupové údaje na vzdelávaciu platformu Projektu.
  • Ak je záujemca o participáciu na Projekte oprávneným Účastníkom, získa po doručení prístupových údajov prístup k vzdelávacej platforme Projektu, prostredníctvom ktorej môže využívať vzdelávací obsah formou samoštúdia (e‑learning), alebo sa zaregistrovať na dištančné vzdelávacie kurzy alebo prezenčné školenia s lektormi Digitálnej koalície.

Článok 6 Interakcia Digitálnej koalície s Účastníkom

 • Ak Účastník pri registrácii udelí Digitálnej koalícii súhlas so zasielaním informácií o kurzoch a školeniach, môže s ním Digitálna koalícia po uzavretí Zmluvy občasne komunikovať s Účastníkom prostredníctvom e‑mailovej správy, SMS správy, alebo telefonicky na základe kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii, ak na to Účastník predtým udelil súhlas.
 • Účelom komunikácie Digitálnej koalície s Účastníkom bude zlepšovanie digitálnych zručností Účastníkov a ich podpora v osvojovaní digitálnych zručností. So zámerom dosiahnuť tieto ciele môže Digitálna koalícia informovať Účastníkov o možnosti zapojenia sa do rôznych projektov, súťaží alebo iných aktivít.
 • Účastník tiež môže kontaktovať Digitálnu koalíciu so žiadosťou o poskytnutie informácií, poradenstva alebo inej pomoci v súvislosti s participáciou na Projekte alebo v súvislosti s akýmkoľvek projektom, súťažou alebo inou aktivitou, o ktorých bol informovaný.

Článok 7 Poskytovanie osobných údajov

 • Pre účasť na Projekte je potrebné, aby Účastník poskytol Digitálnej koalícii niektoré osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou participácie na Projekte a uzavretia tejto Zmluvy.
 • Digitálna koalícia rešpektuje súkromie všetkých osôb, ktorých údaje spracúva a zaväzuje sa chrániť ich súkromie a zaobchádzať s ich údajmi zodpovedne. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Účastníkov sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov dostupných online na adrese: https://digitalnyklub.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Článok 8 Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov

 • Projekt má za cieľ zlepšenie digitálnych zručností osôb z vybraných cieľových skupín. Najskôr je preto potrebné zistiť, či záujemca o účasť na Projekte spĺňa kritériá niektorej z cieľových skupín Projektu.
 • Za účelom overenia, či je záujemca o účasť na Projekte oprávneným Účastníkom, je nevyhnutné, aby Digitálna koalícia pri registrácii získavala a následne spracúvala (i) identifikačné a (ii) kontaktné údaje záujemcu, spolu s (iii) príznakom špecifikujúcim, do ktorej z cieľových skupín Záujemca patrí.
 • Digitálna koalícia následne zabezpečí overenie údajov získaných o záujemcovi v súvislosti s vybratým príznakom špecifikujúcim skupinu oprávnených žiadateľov.
 • Bez poskytnutia údajov vyžadovaných v registračnom formulári a bez ich následného overenia Digitálnou koalíciou nie je možné záujemcu zaradiť medzi oprávnených Účastníkov Projektu.
 • V registračnom formulári záujemca uvedie aj (iv) údaje o svojich schopnostiach a preferenciách, teda odhad ich úrovne digitálnych zručností a preferované kurzy a školiace miesto. Tieto údaje sú potrebné na to, aby Digitálna koalícia vedela Účastníkom poskytnúť adekvátny spôsob vzdelávania a aby participácia Účastníkov na projekte bola efektívna a naplnila cieľ Projektu.
 • Aby sa dosiahla efektivita vzdelávania v rámci Projektu, bude Digitálna koalícia zaznamenávať aj prístup Účastníkov k jednotlivým dištančným školeniam a on‑line kurzom a zaznamenávať ich účasť na prezenčných školeniach. Digitálna koalícia bude zaznamenávať aj výsledky vzdelávania dosiahnuté jednotlivými Účastníkmi.
 • Ak sa Účastník v rámci Projektu zúčastní na prezenčnom školení s lektormi, bude jeho účasť zaznamenaná aj v prezenčnej listine a lektor školenia skontroluje totožnosť prítomných Účastníkov podľa identifikačných dokladov, ktoré mu Účastníci predložia k nahliadnutiu. Ak Účastník nepreukáže lektorovi školenia svoju totožnosť, môže mu lektor Digitálnej koalície odoprieť prístup na školenie.
 • Pri účasti na prezenčných školeniach môže Účastník Digitálnej koalícii udeliť súhlas so spracúvaním ďalších osobných údajov, konkrétne v rozsahu vyhotovenia a zverejnenia fotografií a audiovizuálnych záznamov, ktoré budú zhotovované počas školenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Účastníkov vo vzťahu k vyhotovovaniu a zverejňovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov zhotovovaných počas školenia sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov na školeniach. Udelenie takéhoto súhlasu nie je povinné.