Digitalnyklub

Štatút súťaže

Štatút súťaže „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“

I.      VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava, IČO: 52828123, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb OÚ Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“). Súťažou sa v tomto dokumente rozumie propagačná súťaž, bližšie opísaná v ustanoveniach tohto štatútu, vyhlásená Organizátorom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách tejto súťaže (ďalej len „súťaž“).
 2. Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý stanovuje pravidlá tejto súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže, v plnom znení, je k dispozícii na internetovej stránke https://digitalnyklub.sk/pravidla/ a v sídle Organizátora súťaže (ďalej len „štatút“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 3. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

II.      CIEĽ SÚŤAŽE

 1. Cieľom súťaže je propagácia a podpora účasti na vzdelávaní, testovaní, zavedení platformy pre zlepšovanie a testovanie digitálnych zručností, ako aj osveta v oblasti zlepšovania digitálnych zručností a kompetencií cieľových skupín občanov Slovenskej republiky.

III.      TRVANIE SÚŤAŽE

 1. Súťaž prebieha v období od 15. 6. 2023 do 30. 11. 2023 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) s následným vyžrebovaním výhercov, ktoré sa uskutoční najneskôr dňa 31.12.2023.

IV.      OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania Slovenskej republiky, ktorí:
  1. dosiahli vek 65 rokov alebo majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok a vyplnili celý test, vrátane registračnej časti alebo
  2. sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vzhľadom na mieru zdravotného postihnutia dokážu splniť podmienky účasti v súťaži alebo
  3. dosiahli vek 55 rokov a sú zamestnancami inštitúcií spadajúcich pod verejnú správu (pracovnú činnosť vykonávajú v štátno-zamestnaneckom vzťahu, v rámci pracovnej zmluvy vo verejnom záujme, vo verejnej funkcii a podobne).

(ďalej aj ako „Účastník“)

V.      PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Účastník sa môže do súťaže zapojiť na stránke digitalnyklub.sk, kde po výbere príslušnej podstránky, pod ktorú spadá, vyplní celý tam zverejnený test (ďalej aj ako „test“) a jeho registračnú časť.
 2. Účastník je povinný v rámci registračnej časti testu zadať pravdivo všetky tam požadované osobné údaje. Fiktívne osoby a osoby s nepravdivo alebo chybne uvedenými údajmi, nebudú do žrebovania o vecné ceny zaradené. Na e‑mailovú adresu, ktorú účastník vzdelávania zadal pri registrácii, obdrží motivačný certifikát a prihlasovacie meno a heslo pre ďalšie možnosti vzdelávania.
 3. Do žrebovania je zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v období trvania súťaže zapojí do súťaže spôsobom uvedeným v článku V. štatútu a zároveň je oprávnenou osobou podľa článku IV. štatútu.
 4. Do žrebovania o výhry, uvedené v čl. VI štatútu, postúpia iba tí účastníci  testu, ktorí splnili podmienky v bodoch 1 až 3 čl. V. tohto štatútu bez ohľadu na konečný výsledok, ktorý v testovaní dosiahli.
 5. Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát v priebehu celého trvania súťaže.
 6. Účastník súťaže, ktorý splnil podmienky zaradenia do súťaže a bol vyžrebovaný ako výherca jednej z výhier, je automaticky vylúčený z nasledujúcich žrebovaní o ďalšie z uvedených vecných cien v rámci tejto súťaže.
 7. Zoznam výhier je uvedený v článku VI. odsek 1 tohto štatútu.
 8. Potvrdením o zaradení do žrebovania je motivačný certifikát získaný po úspešnom vyplnení  a ukončení testu, ktorý je doručený na e‑mailovú adresu účastníka súťaže, ktorú uviedol v registračnej časti.  Vzor motivačného certifikátu, ktorý obdrží respondent na zadaný e-mail, nájdete na linku: digitalnyklub.sk/cert.pdf .
 9. Účastníci súťaže budú žrebovaní spôsobom žrebovania, ktorí zabezpečí náhodnosť vyžrebovaných účastníkov súťaže, na neverejnom žrebovaní v sídle Organizátora súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov Organizátora súťaže a jedného zapisovateľa, ktorý o žrebovaní vytvorí záznam.
 10. Žrebovanie spomedzi účastníkov súťaže sa uskutoční najneskôr do 31.12.2023.

VI.      VÝHRY, ICH OZNÁMENIE A ODOVZDANIE

 1. Organizátor súťaže vyhlásil súťaž o nasledujúce vecné ceny:
 • 5x herná konzola Xbox Series X, operačná pamäť RAM: 10 GB, s tromi USB portmi, s kapacitou až 512 GB na SSD disku, dodaná s 1x bezdrôtovým ovládačom;
 • 5x kúpeľný pobyt MINIRELAX v hoteli KRYM/SLOVAKIA v Trenčianskych Tepliciach, (dĺžka pobytu 4 dni/3 noci, 2 procedúry denne, t.j. 6 procedúr za pobyt, druh procedúr: termálny liečivý kúpeľ so suchým zábalom, prísadový kúpeľ, masáž, rašelina/morské bahno (zábal), bonusom je 1x denne vstup do WellMed centra v hoteli SLOVAKIA v trvaní 80 minút;
 • 5x Herná myš Logitech G502 Hero;
 • 3x Herné slúchadlá Razer BlackShark V2 X;
 • 10x rádio Panasonic RF-2400DEG-K.
 1. Účastník súťaže, ktorý sa stal výhercom, bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 10 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to prostredníctvom e‑mailu, ktorý mu bude zaslaný na e‑mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e‑mailom.
 2. Organizátor súťaže zašle výhry jednotlivým výhercom súťaže najneskôr do 40 pracovných dní, a to na adresu oznámenú príslušným výhercom na základe oznámenia o výhre zaslaného Organizátorom súťaže v zmysle odseku 2 tohto článku štatútu.
 3. Výherca súťaže je povinný poskytnúť Organizátorovi súťaže adresu pre zaslanie výhry najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o výhre.  V prípade, ak výherca nebude na výhru reagovať do 5 dní, Organizátor si vyhradzuje právo uskutočniť nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 4. Ak výherca výhru odmietne, alebo zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže.
 5. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru, ani požadovať vydanie inej výhry ako je výhra uvedená v odseku 1 tohto článku štatútu.

VII.      OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor súťaže, ako aj osoby jemu blízke v zmysle ustanovenia § 116 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 3. Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne číslo alebo nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže.
 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade ich nedostupnosti na trhu. Náhradná cena bude v rovnakej cene ako cena pôvodná.
 5. Výhry presahujúce sumu 350 EUR, ktorá je stanovená príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže. Organizátor sa zaväzuje, že výhercovi oznámi hodnotu nepeňažnej výhry, ktorú obstaral pre súťaž a ktorej hodnota presahuje 350 EUR aby si výherca vedel vypočítať svoju daňovú, resp. odvodovú povinnosť.
 6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas spravidlami súťaže a poskytuje súhlas Organizátorovi na oprávnené uverejnenie mena (v podobe Meno a prvé písmeno Priezviska), podobizne, resp. inej zverenej informácie o výhercovi v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 8. Účastník súťaže berie na vedomie a potvrdzuje, že spoločnosť Meta Platforms, Inc. ani žiadna s ňou právne súvisiaca alebo inak spriaznená spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho účasť v súťaži. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti účastník súťaže berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená so spoločnosťou Meta Platforms, Inc. ani so žiadnou s ňou právne súvisiacou alebo inak spriaznenou spoločnosťou.

VIII.      INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Podľa ustanovení článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) poskytuje Organizátor ako prevádzkovateľ Účastníkom ako dotknutým osobám informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené.
 2. [Čo sú osobné údaje] Za osobné údaje sa považujú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e‑mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a pod.
 3. [Kontaktné údaje prevádzkovateľa] Účastníci môžu Organizátora v prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktovať písomne, e‑mailom alebo telefonicky s použitím nasledovných kontaktných údajov:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Mlynské nivy 18890/5

821 09 Bratislava Ružinov

Slovenská republika

E mail: [office@digitalnakoalicia.sk]

Kontakt na na zodpovednú osobu: gdpr@digitalnakoalicia.sk

 1. [Kategórie spracúvaných osobných údajov] V súvislosti s účasťou na súťaži spracúvame o Účastníkoch najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
  1. identifikačné údaje: meno a priezvisko, tituly a dátum narodenia;
  2. kontaktné údaje: e‑mail a telefónne číslo;
  3. údaje o pracovnom zaradení: informácie o subjekte, v ktorom Účastník pracuje (napr. názov školy alebo úradu);
  4. údaje o účasti v súťaži: údajov týkajúcich sa účasti v súťaži a splnenia podmienok súťaže;
  5. osobná podoba: fotografie a audiovizuálne záznamy (filmy, videozáznamy a živé prenosy) dotknutej osoby, vrátane jej osobných prejavov a identifikácie;

Vo všetkých prípadoch ide o všeobecnú kategóriu osobných údajov.

 1. [Účel spracúvania] Účelom spracúvania osobných údajov je
  1. správa vzťahu medzi Organizátorom a Účastníkom súťaže v súlade s ustanoveniami tohto štatútu, vrátane propagácie výsledku súťaže a jej výhercov ako najúspešnejších účastníkov  testu spočívajúca v uverejnení mena výhercu (uvedením mena a prvého písmena priezviska), podobizne, resp. iných poskytnutých informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch;
  2. plnenie zákonných povinností v súvislosti s účasťou na súťaži, napr. daňové a účtovné povinnosti, plnenie povinností vo vzťahu k dotknutej osobe.
 1. [Právny základ spracúvania] Osobné údaje Organizátor získava priamo od Účastníkov na základe ich súhlasu udeleného v zmysle ustanovení článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.
 2. Právnym základom spracúvania môže byť aj plnenie zákonných povinností Organizátora v zmysle ustanovení článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR. Ide napríklad o zákonné požiadavky týkajúce sa vedenia účtovníctva, vybavovania agendy dotknutých osôb v zmysle GDPR, alebo o požiadavky iných právnych predpisov.
 3. [Doba spracúvania] Vo vzťahu k účelom spracúvania, ktorých právnym základom je súhlas Účastníka, uchováva Organizátor osobné údaje po dobu trvania súťaže (resp. do splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich). Vo vzťahu k účelom spracúvania, ktorých právnym základom je plnenie zákonných povinností Organizátora, uchováva Organizátor osobné údaje po dobu vyžadovanú právnymi predpismi pre splnenie týchto povinností, maximálne však po dobu 10 rokov.
 4. [Povinnosť poskytnúť osobné údaje] Účastník nie je povinný poskytnúť Organizátorovi svoje osobné údaje, avšak ich poskytnutie predstavuje nevyhnutný predpoklad účasti v súťaži s ohľadom na potrebu úpravy vzájomných práv a povinností Organizátora a Účastníka a na potenciálne udelenie výhry výhercovi. Ak dotknutá osoba neposkytne Organizátorovi potrebné osobné údaje, nemôže byť zaradená medzi Účastníkov súťaže.
 5. [Udelenie súhlasu a platnosť súhlasu počas trvania súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži] Udelenie súhlasu s účasťou v súťaži organizovanej Organizátorom v zmysle podmienok tohto štatútu je podmienkou pre účasť v súťaži. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže znamená, že Organizátor prestane bezodkladne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby a dotknutá osoba bude vyradená spomedzi Účastníkov súťaže pre nesplnenie podmienok tohto štatútu.
 6. [Prístup iných osôb k osobným údajom] Organizátor neposkytuje ani neplánuje poskytovať Vaše osobné údaje iným príjemcom. Organizátor je však povinný poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.
 7. V súvislosti s plnením zákonných povinností Organizátora sú, resp. môžu byť príjemcami osobných údajov Účastníkov  aj subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 8. Medzi príjemcov osobných údajov Účastníkov môžu patriť aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), a to napríklad:
  1. poskytovatelia poštových a doručovacích služieb;
  2. externí dodávatelia programátorských prác a správy systému;
  3. spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných alebo auditných služieb;
  4. poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností;
  5. externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori;
  6. zodpovedná osoba v zmysle GDPR;
  7. spoločnosti poskytujúce služby registratúry a archívnictva;
  8. poskytovatelia hostingu, služieb dátového centra alebo cloudových služieb;
  9. kontrolné orgány.
 9. Ak Organizátor spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbá na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými v zmluve o spracúvaní osobných údajov alebo v dohode spoločných prevádzkovateľov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a chránili osobné údaje Účastníkov v súlade s požiadavkami GDPR.
 10. [Automatizované rozhodovanie] Organizátor v rámci svojich procesov nevyužíva informačné systémy s implementovanými technológiami automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 11. [Prenos údajov do tretích krajín] Organizátor nezamýšľa prenášať osobné údaje Účastníkov do tretích krajín.
 12. [Právo na prístup] Účastník má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má Organizátor k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako ich používa. Vo väčšine prípadov Organizátor tieto informácie poskytne v písomnej listinnej podobe, ak Účastník nebude požadovať inak. Ak Účastník požiada o poskytnutie údajov elektronicky, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 13. [Právo na opravu] Organizátor prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o ňom má Organizátor k dispozícii. Účastník môže Organizátora požiadať o úpravu, opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto údajov; takejto žiadosti Organizátor vyhovie bezodkladne.
 14. [Právo na vymazanie] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora o vymazanie svojich osobných údajov. Napríklad v prípade, ak získané osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, alebo ak odvolá svoj súhlas s ich spracovaním. Toto právo však je potrebné vykladať v z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Organizátora, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie jeho právnych nárokov, nemusí Organizátor žiadosti vyhovieť.
 15. [Právo na obmedzenie spracúvania] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o situácie, kedy si Účastník myslí, že jeho osobné údaje, ktoré má Organizátor k dispozícii, sú nepresné alebo ich už nepotrebuje využívať. Ak bude spracúvanie obmedzené v súlade s ustanoveniami článku 18, ods. 1 GDPR, osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú (i) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo (ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo (iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.
 16. [Právo na prenosnosť údajov] Účastník má za určitých okolností právo požiadať Organizátora o prenos osobných údajov, ktoré mu poskytol, na inú tretiu stranu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, má Účastník právo získať osobné údaje, ktoré Organizátorovi poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, má Účastník právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
 17. [Právo namietať] Ak by sa spracúvanie zakladalo na oprávnených záujmoch Organizátora (podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), má Účastník právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmie Organizátor ďalej spracúvať osobné údaje Účastníka, okrem situácie, ak (i) preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Účastníka ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak Účastník namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.
 18. [Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním] Účastník má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, z ktorého preňho plynie právny alebo podobný významný výsledok.
 19. [Právo odvolať súhlas] Účastník má právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním osobných údajov.
 20. [Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany] Účastník má právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.
 21. [Podnety] Účastník môže žiadosti o výkon práva dotknutej osoby zasielať Organizátorovi elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté právo Účastníka odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže kedykoľvek odvolať.
 22. Účastník by mal v takejto žiadosti uviesť svoje identifikačné údaje, vysvetliť, aké právo si uplatňuje, resp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Ak je žiadosť Účastníka nepresná, má Organizátor právo požiadať ho o upresnenie.
 23. Organizátor sa bude zaoberať každou žiadosťou Účastníka o výkon práva dotknutej osoby a bude ju skúmať z hľadiska právnej úpravy a internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Každá žiadosť bude individuálne a kompetentne posúdená a Organizátor bude Účastníka o výsledku informovať vždy najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak Organizátor nebude príslušný na posúdenie žiadosti Účastníka, bezodkladne postúpi jeho žiadosť príslušnému prevádzkovateľovi.
 24. Organizátor môže Účastníka pri vybavovaní jeho žiadosti o výkon práva dotknutej osoby požiadať o dôveryhodné overenie jeho totožnosti, a to najmä v prípade, ak budú existovať pochybnosti o jeho identite, a to s ohľadom na povinnosť Organizátora zabrániť poskytnutiu osobných údajov Účastníka inej osobe.
 25. Vybavenie žiadosti o výkon práva dotknutej osoby je bezplatné, avšak ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je Organizátor oprávnený účtovať si za jej vybavenie primeraný poplatok zohľadňujúci primerané administratívne náklady.

IX.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento štatút je zverejnený na webstránke https://digitalnyklub.sk/pravidla/  a fyzicky dostupný v tlačenej podobe u Organizátora súťaže.
 2. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.
 4. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 5. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 6. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovení § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle ustanovení § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 7. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Organizátora súťaže.

V Bratislave dňa 15.6.2023

Za Organizátora:

………………..…………………………….

Mário Lelovský, predseda Digitálna koalícia — Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky